Polityka prywatności

Polityka prywatności (obowiązująca od 25 maja 2018 r.)

Dane osobowe oraz Polityka Cookies

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Usługodawca.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się ze Usługodawcą:
a) wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@strefamarki.com,
b) telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 507 866 371.
3. Usługodawca będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe Klienta:
a) będącego Konsumentem w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego,
b) będącego Jednoosobowym przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą w postaci: firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub adresu korespondencyjnego, numeru NIP imion i nazwisk osób reprezentujących Klienta, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę w zakresie i w celu:
a) niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) spełnienia ciążących na Usługodawcy obowiązków prawnych umożliwiających realizację Umowy wynikających z prawa polskiego, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem Usług lub z przetwarzaniem danych osobowych ? przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz realizacja w tym celu Usług,
e) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o usługach oferowanych przez Usługodawcę, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych i szkoleniowych organizowanych przez Usługodawcę również na podstawie osobnych zgód, za pomocą wiadomości wysyłanych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktu najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Klienta lub Usługodawcy nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi doręczenia korespondencji i przesyłek, archiwalne, niszczenia dokumentów, drukarskie, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowe i finansowe, prawne, doradcze, audytorskie i kontrolne oraz windykacyjne.
7. Usługodawca przekaże dane osobowe Klienta podmiotom wskazanym w ust. 6 powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Usługodawcy wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia przez Usługodawcę obowiązków wynikających z realizacji Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
a) zawarcia i wykonania Umowy ? do momentu realizacji całości obowiązków wynikających z Umowy przez obie Strony lub do momentu zakończenia obowiązywania Umowy, lecz nie dłużej niż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji dokumentów,
b) spełnienia ciążących na Usługodawcy obowiązków prawnych ? do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
c) udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie ? do czasu zakończenia procesu korespondencji z Klientem dotyczącej zadanego przez Klienta zapytania lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych w tym celu,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ? do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem Usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
e) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód ? do momentu cofnięcia odpowiedniej zgody. Cofnięcie odpowiedniej zgody w dowolnym momencie pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
10. Usługodawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
11. Usługodawca oświadcza, że nie będzie dzielić się danymi osobowymi Klienta, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Usługodawca zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, o których mowa w art. 32 ? 36 RODO,
b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
14. Usługodawca będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
15. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.
16. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
17. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
18. Usługodawca oświadcza, że Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są małymi zaszyfrowanymi plikami tekstowymi, przechowywanymi na komputerze lub innym urządzeniu Klienta. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
19. Pliki cookies przechowują informacje o preferencjach Klienta, przez co pozwalają Usługodawcy dostosować stronę do jego wymagań. Informacje przekazywane przez pliki cookies pomagają Usługodawcy analizować sposób użycia Serwisu przez Klienta, dzięki czemu Usługodawca może dostosować Serwis do jego wymagań.
20. Usługodawca wykorzystuje Pliki cookies do zapamiętywania informacji, które mogą być używane do zbierania statystyk odwiedzin Serwisu. Usługodawca poprzez Pliki cookies nie przechowuje danych, które mogą służyć do identyfikacji Klienta.
21. Usługodawca w Serwisie wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) domyślne pliki cookies Serwisu z informacją o sesji aktualnego Klienta. Plik ten wygasa po jednym dniu od dnia ??.
b) Google Analytics: _utma; _utmb; _utmc; _utmz: pliki te służą do zbierania anonimowych informacji o Klientach Serwisu, w tym: ilości Klientów, lokalizacji Klientów, stron odwiedzonych przez Klientów. Jeżeli Klient chciałby zrezygnować z dostarczania powyższych danych do Google Analytics, przejdź pod poniższy link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
22. W przypadku, gdyby Klient był zainteresowany rezygnacją ze stosowania z plików cookies, powinien w odpowiedni sposób zmienić tryb przeglądarki internetowej, z której korzysta. Usługodawca poniżej wskazuje przykładowe sposoby zmiany ustawień najpopularniejszych przeglądarek:
a) dla Microsoft Internet Explorer: Kliknij menu ?Narzędzia?, a następnie ?Opcje internetowe?. Kliknij ikonę ?prywatność?. Znajdź menu ?ciasteczka? i zaznacz odpowiednią wartość
b) Dla Opera 6.0 i nowszych: Wybierz menu ?Plik? -> ?Ustawienia?, Prywatność
c) Dla Mozilla Firefox: Kliknij menu ?Narzędzia?, a następnie ?Opcje internetowe?, Kliknij ikonę ?prywatność?, Znajdź menu ?ciasteczka? i zaznacz odpowiednią wartość.
d) Dla Chrome: Kliknij menu ?Ustawienia?, Kliknij na dole ?Zaawansowane?, Przejdź do sekcji ?Prywatność i bezpieczeństwo?, Kliknij ?Ustawienia treści?, Kliknij ?Pliki cookie?.
23. Usługodawca wskazuje, że akceptacja używania w Serwisie plików cookies jest całkowicie dobrowolna, jednak rezygnacja z ich używania przez Klienta, może spowodować wystąpienie nieprawidłowości w działaniu Serwisu.