Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 • 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady ochrony danych osobowych.

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 3. Klient ? osoba, która korzysta z Usług Serwisu lub odwiedza Serwis,

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego strefamarki.com,

 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony w języku polskim przez Usługodawcę będący własnością Usługodawcy, znajdujący się pod adresem https://strefamarki.com/,

 7. Sklep internetowy ? sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w ramach Usług oferowanych przez Serwis,

 8. Umowa ? umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

 9. Usługa/Usługi ? usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegające na umożliwieniu Klientowi skorzystanie ze Sklepu internetowego, formularza zamówienia w Sklepie internetowym, konta Klienta w Sklepie internetowym, formularza kontaktowego oraz usługi szybkiego kontaktu,

 10. Usługodawca ? Apromat SP. Z. O.O. – z siedzibą przy ul. Ludwika Narbutta 24 lok. 18, 02-541 Warszawa NIP 521-388-73-89, biuro@strefamarki.com

 

 • 2. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zapewnia Klientom nieodpłatny dostęp do Serwisu przez czas nieoznaczony,

  24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.

 2. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu.

 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji przez Klienta żadnego dodatkowego oprogramowania.

 4. W celu skorzystania z Usług Serwisu niezbędne są:

 5. dostęp do Internetu,

 6. przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookies,

 7. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 8. Klient, w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, powinien dysponować sprzętem umożliwiającym korzystanie z Serwisu (np. komputer, smartfon lub tablet), który posiada w chwili korzystania z Serwisu dostęp do sieci Internet i oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymogi np.: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0. lub nowszej lub Firefox w wersji co najmniej 3.0. lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

 9. Świadczenie Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu odbywa się

  z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https:/, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu dane przekazywane przez Klienta są bezpieczne, albowiem nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.

 10. Klient ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Serwis.

 11. Klient podczas korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do:

  1. korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa,

  2. powstrzymania się od przesyłania Usługodawcy treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,

  3. niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,

  4. powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu do przesyłania Usługodawcy reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,

  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

 • 3. Rodzaje świadczonych Usług

 1. W Serwisie dostępne są dla Klienta następujące rodzaje Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną:

 2. Sklep internetowy,

 3. formularz zamówienia w Sklepie internetowym,

 4. konto Klienta w Sklepie internetowym,

 5. formularz kontaktowy,

 6. usługa szybkiego kontaktu.

 7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu Serwisu (URL) zawierającego treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez Klienta z linku znajdującego się na innej stronie internetowej przekierowującego do strony Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

 8. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w ust. 4 i 5 poniżej.

 9. Koniec obowiązywania poszczególnych Usług, o których mowa w 1 powyżej, następuje w momencie spełnienia przez Klienta lub Usługodawcę wszystkich warunków wskazanych przy danej Usłudze. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną wygasa automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli stron.

 10. Postanowień ust. 2 i ust. 4 powyżej nie stosuje się do usługi formularz kontaktowy, usługi szybkiego kontaktu oraz konta Klienta w Sklepie internetowym. Użytkownik może rozpocząć i zaprzestać korzystania z usług:

 11. formularz kontaktowy i usługi szybkiego kontaktu na zasadach określonych w § 4 poniżej,

 12. konto klienta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w § 6 poniżej.

 

 • 4. Formularz kontaktowy i usługa szybkiego kontaktu

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaje zawarta w momencie wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na stronie Serwisu.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem usługi szybkiego kontaktu zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta prośby szybkiego kontaktu i wykonania tego kontaktu przez Usługodawcę.

 3. Usługa szybkiego kontaktu jest dostępna za pośrednictwem okna ?Szybki kontakt? wyświetlającego się na stronie głównej Serwisu i polega na skontaktowaniu się przez Usługodawcę z Klientem poprzez oddzwonienie na podany przez Klienta w formularzu numer telefonu. Usługa szybkiego kontaktu jest dostępna dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. W celu wysłania zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego niezbędne jest podanie danych osobowych przez Klienta w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 powyżej są zbierane w celu zrealizowania zgłoszenia Klienta w formularzu kontaktowym. Podanie tych danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zgłoszenia.

 6. Podczas rozmów, w wykonaniu usługi szybkiego kontaktu, dane osobowe są zbierane tylko na prośbę Usługodawcy np. przy dokonywaniu przez Klienta zamówienia. Każdorazowo Usługodawca poinformuje Klienta o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, prosząc o ich podanie.

 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego lub okna szybkiego kontaktu wygasa z chwilą jej wykonania.

 

 • 5. Sklep internetowy

 1. Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi Sklep internetowy, za pośrednictwem, którego:

 2. informuje Klientów o produktach dostępnych w Sklepie internetowym,

 3. umożliwia Klientom składanie zamówień.

 4. Przedmiotem zamówienia w Sklepie internetowym mogą być tylko produkty uwidocznione na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.

 5. Zawartość strony Sklepu internetowego nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 6. Podane przez Usługodawcę ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzednim są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

 7. Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym pochodzą od renomowanych producentów i są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez producenta danego produktu, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

 8. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta.

 9. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie internetowym bez konieczności zakładania konta Klienta, korzystając z udostępnionego w tym celu formularza zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • 6. Rejestracja konta Klienta i logowanie

 1. Klient może zarejestrować konto Klienta w Sklepie internetowym podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym. Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 2. W celu zarejestrowania konta Klienta należy wypełnić formularz zamówienia i zaznaczyć opcję ?Stworzyć konto?, podając jednocześnie hasło.

 3. W celu dokończenia procesu rejestracji konta Klienta w Sklepie internetowym niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, a także złożenia oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu.

 4. Po zarejestrowaniu konta Klienta, podczas składania zamówienia poprzez formularz zamówienia, Klient może zalogować się do swojego konta w Sklepie internetowym wpisując ustanowiony podczas rejestracji konta Klienta login (adres e-mail) oraz hasło.

 5. Umowa o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą założenia przez Klienta konta w Sklepie internetowym. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@strefamarki.com albo w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. h) powyżej, wypowiedzenie konta Klienta, wskazując adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 6. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym Usługodawca, z chwilą upływu okres wypowiedzenia, usunie konto Klienta ze Sklepu internetowego.

 

 • 7. Składanie Zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem:

 2. formularza zamówienia,

 3. poczty elektronicznej.

 4. Klient, chcąc złożyć zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, powinien przy wybranym przez siebie produkcie kliknąć przycisk ?Do koszyka? a następnie kliknąć w symbol koszyka znajdujący się na stronie Serwisu. Po przeniesieniu ?Do koszyka? Klient powinien wybrać opcję dostawy, a następnie kliknąć przycisk ?Przejdź do kasy?. Następnie klient powinien wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane osobowe, o których mowa w ust. 6 poniżej, wybrać sposób płatności, zaakceptować Regulamin oraz nacisnąć ?Kupuję i płacę?.

 5. Przed złożeniem zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w trakcie procesu składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości złożenia oferty zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Klient, chcąc złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinien przesłać wiadomość e-mail na adres biuro@strefamarki.com, wskazując dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 6 poniżej, wybrany sposób płatności, towar i ilość oraz ewentualne dane do wystawienia faktury.

 7. Klient w trakcie procesu składania zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 oraz ust. 4 powyżej, jest proszony o podanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji i obsługi złożonego zamówienia w Sklepie internetowym, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia lub poprzez przesłanie tych danych w wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji i obsługi zamówienia.

 8. Klient w trakcie procesu składania zamówienia powinien wskazać:

  1. imię i nazwisko Klienta oraz adres dostawy,

  2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu Klienta,

  3. opcjonalnie ? imię i nazwisko odbiorcy oraz adres wysyłki, jeżeli zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego produkty mają dostarczone na inny adres niż adres Klienta,

  4. opcjonalnie – klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może podać również firmę, adres prowadzonej działalności oraz numer NIP.

 9. Złożenie zamówienia przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty kupna wskazanych w zamówieniu produktów.

 10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Klient otrzyma wiadomość e-mail o zarejestrowaniu zamówienia Klienta, która zostanie wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.

 11. Do każdego Zamówienia składanego w Sklepie internetowym dołączana jest faktura VAT lub rachunek. Dokument ten zawiera podpis elektroniczny. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury i rachunku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 12. Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o dane podawane przez Klientów podczas składania zamówienia.

 

 • 9. Dostawa zamówienia i forma płatności

 1. Usługodawca dostarcza przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Sposoby dostawy oraz koszty dostawy zamówień na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferowane przez Usługodawcę wskazane są w Serwisie w zakładce ?Transport? pod adresem https://strefamarki.com/transport

 2. Klient, chcąc uzyskać wysyłkę zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązany przed złożeniem zamówienia skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: biuro@strefamarki.com lub telefonicznie pod nr +48 503 945 748, celem uzyskania informacji czy wysyłka zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polskiej będzie możliwa i jaki będzie jej koszt.

 3. W przypadku zamówienia większej ilości produktów, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: biuro@strefamarki.com lub telefonicznie pod nr +48 503 945 748 celem uzyskania informacji o ostatecznym koszcie dostawy.

 • W celu odbioru osobistego zamówienia, Klient jest obowiązany przedstawić Usługodawcy numer zamówienia, a także wskazać imię i nazwisko Klienta.

 • Zapłaty ceny za Zamówienie Klient może dokonać w następujący sposób:

 • za pobraniem – płacąc kurierowi gotówką przy dostawie zamówienia,

 • płatność online ? za pośrednictwem serwisu PayU – płatności online lub przelewem tradycyjnym

 

 • 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu

 1. Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który zawarł umowę sprzedaży produktu z Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 8 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której Usługodawca wydaje produkt ? od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ? od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, dla pozostałych umów ? od dnia ich zawarcia.

 3. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta będącego konsumentem o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy informując Usługodawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia, które może wysłać do Usługodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Apromat, ul.Gnatowicka 47, 96-515 Paprotnia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@strefamarki.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej skorzystania z przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017, poz. 683 z późn. zm.).

 

 • 11. Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów bez wad fizycznych i prawnych. Usługodawca ponosi wobec Klientów, będących konsumentami, odpowiedzialność za wady zakupionych produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 2. Reklamacja Klienta:

 3. będącego konsumentem powinna zawierać: dane Klienta w zakresie imienia i nazwiska, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Klienta,

 4. będącego przedsiębiorcą powinna zawierać: dane Klienta w zakresie imienia i nazwiska, nazwę firmy, adres siedziby lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Klienta.

 5. Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacji proszony jest o przedstawienie Usługodawcy dowód zakupu produktu w Sklepie internetowym. Może to być na przykład kopia paragonu lub faktury VAT, wydruk potwierdzenia transakcji z karty płatniczej lub karty kredytowej, wyciąg z rachunku bankowego albo inny dowód.

 6. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w formie:

 7. elektronicznej poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@strefamarki.com

 8. pisemnej poprzez złożenie reklamacji w siedzibie Usługodawcy lub przesłanie reklamacji na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. h) powyżej, z dopiskiem ?Reklamacja?.

 9. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

 10. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 11. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) pod adresem uokik.gov.pl

 12. Usługodawca wskazuje, iż przy Prezesie UOKIK został utworzony punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Z punktem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient będący konsumentem może się skontaktować:

 13. za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: adr@uokik.gov.pl lub

 14. telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 55 60 332lub (22) 55 60 333 https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 15. Klient będący konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest np.:

 16. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem będącym Konsumentem a Usługodawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

 17. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,

 18. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 12. Dane osobowe

 Polityka prywatności

 • 13. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

 2. Serwis zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, pliki z danymi), chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej. Klient może korzystać tych z informacji i materiałów wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie z informacji i materiałów w innym zakresie niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

 3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie wystąpienia co najmniej jednej ważnej przyczyny, którą może być:

 4. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

 5. wydanie orzeczenia przez sąd powszechny, wydanie decyzji lub innego wiążącego aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

 6. zmiana systemu informatycznego Serwisu wymuszająca zmianę postanowień Regulaminu,

 7. poprawienie przez Usługodawcę bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych,

 8. wprowadzenie nowych produktów i usług,

 9. rozszerzenie lub ulepszenie funkcji istniejących usług lub produktów,

 10. rezygnacja z prowadzenia niektórych Usług lub produktów oferowanych w ramach Serwisu,

 11. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Klienta.

 12. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie każdy Klient na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie zostanie poinformowany o treści wprowadzonych w Regulaminie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu.

 13. Zmieniony Regulamin nie będzie naruszać praw nabytych przez Klienta.

 14. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać Klienta po upływie 14 (czternastu) dni od dnia udostępnienia na stronie Serwisu informacji o zmianach w wprowadzonych w Regulaminie na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, chyba że Klient przed upływem tego terminu dokona zgłoszenia Usługodawcy pisemnego sprzeciwu. Zgłoszenie sprzeciwu przez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym.

 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.